Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom uzatvorené prostredníctvom internetového portálu www.speleoskola.sk.
 2. Prevádzkovateľ: Speleoklub Trnava o.z., Ovocná 2839/1, 917 08 Trnava, IČO: 36095541, DIČ: 2021572619, Bankové spojenie: SK4483300000002500926730
 3. Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú prihlášku.
 4. Objednávka: Odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom a objednanom kurze.
 5. Obchodné podmienky: Bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá kurz, ktorý uviedol v elektronickej prihláške za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej prihlášky.
 2. Prevádzkovateľ dodá všetky náležité informácie ohľadom kurzu.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávku.

III. Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní elektronickej prihlášky.
 2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za kurz kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej prihlášky.

IV. Uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 1. Všetky prijaté elektronické prihlášky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zmluvné strany.
 2. Prijatie elektronickej prihlášky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim v objednávke.
 3. Kupujúci odoslaním prihlášky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním kurzu kupujúcemu.
 5. Kupujúci budete zapísaný do zoznamu predbežne prihlásených. Po zaplatení 60% ceny kurzu bude prihlásený na termín, ktorý si zvolil.
 6. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú prihlášku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať e-mailom.
 7. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza účasťou na objednanom kurze.

V. Dodacie a platobné podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miestom uskutočnenia kurzu.
 2. Týždeň pred začiatkom kurzu každý účastník, ktorý si uhradil kurzový poplatok, dostane e-mailom (mobilom) informácie s podrobnými organizačnými pokynmi pre účasť na kurze.
 3. Vlastnícke právo za kurz prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. V prípade že sa kupujúci nemôže alebo už nemá záujem dostaviť sa na kurz je možné že vlastnícke právo na kurz prevedie na tretiu osobu. O tejto skutočnosti musí bezodkladne informovať prevádzkovateľa.
 4. V prípade že sa kupujúci nemôže dostaviť z vážnych dôvodov na dohodnutý termín kurzu a túto skutočnosť oznámi viac ako 14 dní pred termínom kurzu prevádzkovateľovi, prevádzkovateľ ponúkne iný možný termín, ktorý bude vyhovovať obidvom stranám. Ak kupujúci takúto skutočnosť oznámi menej ako 14 dní pred termínom kurzu, kupujúci berie na vedomie že prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť 70% zaplateného kurzovného prípadne dohodou obidvoch zmluvných strán.
 5. Prevádzkovateľ odporúča, aby sa kupujúci poistil pre prípad úrazu a na kurzoch na horách a v jaskyniach aj poistil na prípadný záchranný zásah Horskej záchrannej služby na dobu kurzu.
 6. Prevádzkovateľ neberie žiadnu zodpovednosť za úraz učastníka počas kurzu.
 7. Ceny kurzov sú uvedené v EUR za jednu osobu vrátane stravy a ubytovania.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny dátumu kurzu v prípade, že počasie alebo podmienky na uskutočnenie kurzu sú nevhodné. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný bezodkladne upozorniť kupujúceho telefonicky na číslo uvedené na prihláške prípadne emailom uvedením na prihláške. Kupujúci v takom prípade nemá nárok na zrušenie prihlášky a po dohode s prevádzkovateľom sa dohodnú na novom termíne, ktorý vyhovuje obidvom zmluvným stranám.
 9. Kúpna cena je splatná najneskôr 14 dní pred uskutočnením kurzu.
 10. Kupujúci zaplatí za kurz (prevodným príkazom, vkladom na účet, po vyhotovení zálohovej faktúry -60% a neskôr faktúry) prevádzkovateľovi na účet vedený v Primabanke a.s., 112 157 3002 /8600. Variabilný symbol na identifikáciu bude obsahovať zálohová faktúra aj celková faktúra za kurz.

VI. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci odoslaním elektronickej prihlášky vyjadruje súhlas k použitiu jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom kurzu speleoškoly.
 2. Údaje zákazníkov sa neposkytujú tretím osobám v zmysle Zákona 58/1998.

VII. Prechodné a záverečné ustanovenie

 1. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej prihlášky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej prihlášky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.


Trnava, 20. 01. 2012

 

 

Kontakt

info@speleoskola.sk
A. Lačný - Speleoklub Trnava
P. Magdolen - Speleo Bratislava

malekarpaty.com        RSS  FB 

Copyright (c) 2018 Speleo Bratislava, Speleoklub Trnava | tvorba web stránok: bohacek.sk

TOPlist